Career    Contact / Comment  

Good Doctors : Dr's Light

  • ไม่ระบุราคา

Contact Us
Categories:
Dr's Light
คุณสมบัติเครื่องฉายแสง
- เป็นเครื่องฉายแสงพลังงานสูง
- สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ถึง 6 โหมด
- สามารถอัพเกรดให้สามารถฟอกสีฟันได้โดยการเพิ่มอุปกรณ์ WA Kit (Whitening Accelerator Mode)
- หน้าจอแสดงผลเป็น Color LCD
- แบตเตอรี่สามารถถอดเปลี่ยนได้