Career    Contact / Comment  

SCHEU : Twinstar P

  • ไม่ระบุราคา

Contact Us
Categories:

Twinstar P
เป็นเครื่องเหมาะต่อการทำงานขั้นพื้นฐาน เช่นการทำ temporaries, splints mouthguards, bite registration และ individual tray

ใช้คลื่นแสงปานกลาง ควบคุมเวลาการทำงานด้วยอินฟราเรด