Career    Contact / Comment  

Straight and Contra-angle Synea Vision

Straight and Contra-angle Synea Vision

  • ไม่ระบุราคา

Contact Us
Categories:

HK-43 LT    Straight handpieces มีอัตราทดรอบ 1:1 เป็น single spray ใช้กับงานทั่วไปรองรับความเร็วรอบได้สูงสุดถึง   
                     40,000 รอบต่อนาที มีแท่งนำแสงในตัวสามารถใช้ร่วมกับ Motor ที่ เป็น Optic Light

WK-99 LT   Contra-angle Handpiecesชนิดมีอัตราเพิ่มรอบ1:5 มีสเปรย์ชนิด 5 ช่องทาง ใช้กับหัว Bur ชนิด FGส่วนของหัวมีขนาดกะทัดรัดสูงเพียง 13.7 มม. เป็นชนิด ceramic ball                                    bearingมีแท่งนำแสงในตัวสามารถใช้ร่วมกับ Motor ที่เป็น Optic Light เช่น ใช้กับงานที่ต้องการรอบสูงๆเช่น การทำ Prep Crown และ Bridge

WK-93 LT   Contra-angle Handpieces ชนิดมีอัตราเพิ่มรอบ1:4.5มีสเปรย์ชนิด 5 ช่องทาง ใช้กับหัว Bur ชนิด FGส่วนของหัวมีขนาดกะทัดรัดสูงเพียง 13.3มม. เป็นชนิด ceramic ball                                  bearingมีแท่งนำแสงในตัวสามารถใช้ร่วมกับ Motor ที่เป็น Optic Light เช่น ใช้กับงานที่ต้องการรอบสูงๆเช่น การทำ Prep Crown และ Bridge

WK-66 LT   Contra-angle Handpiece มีอัตราทดรอบ 2:1 เป็น single spray ใช้กับหัว Bur ชนิด RAส่วนของหัวมีขนาดกะทัดรัดสูงเพียง 12.3มม. เป็นชนิด ceramic ball bearing
                     มีแท่งนำแสงในตัวสามารถใช้ร่วมกับ Motor ที่เป็น Optic Lightใช้กับงานที่ต้องการกำลังสูงๆเช่น งานที่เกี่ยวกับการขุด หรือเจาะ

WK-56LT    Contra-angle Handpieces ชนิดมีอัตราทดรอบที่ 1:1, มีสเปรย์ ชนิด1 ช่องทางใช้กับหัว Bur ชนิด RAส่วนของหัวมีขนาดกะทัดรัดสูงเพียง 12.3 มม. เป็นชนิด ceramic ball                                bearing มีแท่งนำแสงในตัวสามารถใช้ร่วมกับ Motor ที่เป็น Optic Lightสามารถรองรับความเร็วรอบได้ถึง 40,000 รอบต่อนาที

WK-86 LT   Contra-angle Handpieces มีอัตราทดรอบ 10:1 เป็น single spray ใช้กับหัว Bur ชนิด RAส่วนของหัวมีขนาดกะทัดรัดสูงเพียง 12.3 มม. เป็นชนิด ceramic ball bearing
                     มีแท่งนำแสงในตัวสามารถใช้ร่วมกับ Motor ที่เป็น Optic Lightใช้กับงานที่ต้องการกำลังสูงๆเช่น งานที่เกี่ยวกับการขุด หรือเจาะ