Career    Contact / Comment  

Melag : MELADEST 65

  • ไม่ระบุราคา

Contact Us
Categories:
MELADEST 65

เป็นเครื่องกลั่นน้ำอุณหภูมิสูงที่คุณภาพเหมาะสมกับราคาเป็นอย่างมากในการใช้กับเครื่อง Autoclave ปริมาณน้ำที่กลั่นได้ต่อชั่วโมงประมาณ 0.7 ลิตร